15 49.0138 8.38624 both 0 both 1 http://www.kristinazavarski.com 500